Arsmotesprotokoll

ÖREBRO NORRA PROTOKOLL

TRÄDGÅRDSFÖRENING Sammanträdesdatum
2015-03-14

Art Årsmöte

Plats Lillåns församlingshem

Tid Kl. 14.00 – 16.30

Närvarande 28 medlemmar

§1 Mötets öppnande Gun Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Aktiviteter under 2014 Gun informerade om en del av de aktiviteter som kommer att genomföras under 2015. Gun nämnde några händelser från vår 80-åriga historia.

§3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

§4 Val av ord-förande Gun Nilsson valdes till årsmötets ordförande.
§5Val av sekreterare Ingalill Warnquist valdes till årsmötets sekreterare.
§6 Val av justerare Birgitta Lindblom och Birgitta Nyman valdes till justerare tillika rösträknare.

§7 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen hade utdelats till alla närvarande, som nu läste igenom den. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8 Kassarapport/revisionsberättelse
Kassarapporten, som delats ut till de närvarande, lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna, Revisionsberättelsen presenterades och godkändes. Kassören äger rätt att ensam teckna föreningen.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med anledning av förelagda dokument och tackades för ett väl genomfört styrelsearbete.

§10 Val av styrelseledamöter Gun Nilsson redogjorde för valberedningens förslag.

Gun Nilsson omvaldes till ordförande på 1 år.
Anneli Larsson-Rudelius omvaldes på 2 år till ordinarie ledamöter. Maggie Javelius nyvaldes till suppleant på två år. Maud Eriksson nyvaldes till suppleant på 1 år. Anna-Karin Lindholm och Yvonne Bengtsson lämnar styrelsen efter många år. Anna-Karin har varit med sedan 2006 och Yvonne lite kortare tid. Anna-Karin avtackades med blommor vid mötet och Yvonne i hemmet.

§11 Styrelsearvode Styrelsearvodet föreslogs oförändrat dvs 2000,- att fördelas mellan ledamöterna. Förslaget godkändes.

§12 Medlemsavgift år 2016 Beslutades att behålla medlemsavgiften på 250,- för 2016

§13 Övriga frågor Inga förekom.
§14 Mötets avslutande Då det inte fanns ytterligare frågor, tackade ordförande för visad uppmärksamhet och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Ingalill Warnquist Gun Nilsson

Justeras

Birgitta Lindblom Birgitta Nyman

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)